Algemene voorwaarden

 

Naam ondernemer:           Sticker-traffic

Vestigingsstad:                 Zwolle

E-mailadres:                     info@sticker-traffic.nl

KvK-nummer:                   71563768

Btw-identificatienummer:   NL137126645B01

 

Artikel 1 Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken

De website van Sticker-traffic toont logo’s en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Koper verklaard dat bij het plaatsen van een bestelling Koper goedkeuring heeft van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.

De producten aangeboden op deze website geven slechts voorbeelden uit onze collectie en mogelijkheden weer. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.

Iedere order wordt speciaal op verzoek van de koper geproduceerd en kan derhalve niet geretourneerd worden. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper.

Sticker-traffic gaat ervan uit dat de koper die een overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.

Sticker-traffic zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper.

Sticker-traffic is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door koper bestelde logos / beeldmerken.

Sticker-traffic produceert enkel producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de koper.

 

Artikel 2  Eigendomsrecht

Logo`s en ontwerpen welke zijn ontworpen door Sticker-traffic blijven intellectueel eigendom van Sticker-traffic.nl en mogen niet nagemaakt of vervaardigd worden door derden, mits er een schriftelijke overdracht van auteursrechten heeft plaatsgevonden tussen Sticker-traffic en de opdrachtgever.

 

Artikel 3  Aanvullende voorwaarden

De door Sticker-traffic opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Indien het product niet binnen 14 dagen na bestelling geleverd is, is koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

De overeengekomen garantie geldt niet voor de hechting van de productien indien deze niet door sticker-traffic zijn aangebracht.

Indien een product bij het in ontvangst nemen een gebrek vertoond, dient men dat direct en vóór montage aan sticker-traffic door te geven. Garanties op gebreken vervallen automatisch indien men het product met gebrek tóch gebruikt / aanbrengt. De Koper dient aan te tonen dat de producten binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, waarbij geldt dat de koper slechts vervanging van de producten of ontbinding van de koopovereenkomst kan vorderen indien de koper aantoont dat de producten zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging van de producten of ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen.

 

Artikel 4  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 5  Prijzen en betalingen

Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn. Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, Paypal of overboeking vooraf.

In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Sticker-traffic.nl het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

Artikel 6  Bezorgkosten & Verzending

Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u de tarieven als aangegeven op onze website onder het kopje: “verzenden”. Dit zijn de kosten die POSTNL en verpakkingskosten voor het verzendklaar maken.

Sicker-traffic.nl is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen bestellingen als gevolg van onjuist ingevoerde adressering door de klant.

 

Artikel 7  Garantie

Sticker-traffic staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Op alle producten van Sticker-traffic.nl geldt een garantietermijn van 1 maand vanaf de datum vermeld op het electronische factuur.

Een door sticker-traffic.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen sticker-traffic jegens sticker-traffic.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

normale slijtage, onoordeelkundig gebruik aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen,

beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid en beschadigingen aan de ondergrond bij plaatsen of verwijderen van de sticker.

 

Artikel 8  Klachten en Geschillen

In het geval dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@sticker-traffic.nl. Uiterlijk binnen 2 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 9  Zichttermijn & retourregels

Volgens de wet Kopen op afstand heeft de koper recht van retour op artikelen, besteld via het internet.

Een uitzondering hierop zijn artikelen die op maat en op specificaties van u (de klant) gemaakt zijn.

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is (bv producten die niet conform uw wensen gemaakt zijn) geldt een zichttermijn van 14 dagen.

Daardoor heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van uw huis naar Sticker-traffic zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sticker-traffic geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht moet u vooraf contact met ons opnemen via de mail. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 10  Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Voor artikelen waarvoor het recht van retour van toepassing is (bv producten die niet conform uw wensen gemaakt zijn) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Daardoor heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Sticker-traffic zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sticker-traffic geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet u vooraf contact met ons opnemen via de mail. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 11  Kosten in geval van Herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 12  Uitsluiting Herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die op speciale bestelling voor de consument geproduceerd worden, die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften,voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Artikel 13  Privacy Policy

Sticker-traffic respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt. Sticker-traffic.nl stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

 

Algemene voorwaarden

Naam ondernemer: Sticker-traffic
Vestigingsstad: Zwolle
E-mailadres: info@sticker-traffic.nl
KvK-nummer: 71563768
Btw-identificatienummer: NL137126645B01

Artikel 1 Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken
De website van Sticker-traffic toont logo’s en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Koper verklaard dat bij het plaatsen van een bestelling Koper goedkeuring heeft van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.
De producten aangeboden op deze website geven slechts voorbeelden uit onze collectie en mogelijkheden weer. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
Iedere order wordt speciaal op verzoek van de koper geproduceerd en kan derhalve niet geretourneerd worden. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper.
Sticker-traffic gaat ervan uit dat de koper die een overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.
Sticker-traffic zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper.
Sticker-traffic is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door koper bestelde logos / beeldmerken.
Sticker-traffic produceert enkel producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de koper.

Artikel 2 Eigendomsrecht
Logo`s en ontwerpen welke zijn ontworpen door Sticker-traffic blijven intellectueel eigendom van Sticker-traffic.nl en mogen niet nagemaakt of vervaardigd worden door derden, mits er een schriftelijke overdracht van auteursrechten heeft plaatsgevonden tussen Sticker-traffic en de opdrachtgever.

Artikel 3 Aanvullende voorwaarden
De door Sticker-traffic opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Indien het product niet binnen 14 dagen na bestelling geleverd is, is koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
De overeengekomen garantie geldt niet voor de hechting van de productien indien deze niet door sticker-traffic zijn aangebracht.
Indien een product bij het in ontvangst nemen een gebrek vertoond, dient men dat direct en vóór montage aan sticker-traffic door te geven. Garanties op gebreken vervallen automatisch indien men het product met gebrek tóch gebruikt / aanbrengt. De Koper dient aan te tonen dat de producten binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, waarbij geldt dat de koper slechts vervanging van de producten of ontbinding van de koopovereenkomst kan vorderen indien de koper aantoont dat de producten zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging van de producten of ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 5 Prijzen en betalingen
Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn. Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, Paypal of overboeking vooraf.
In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Sticker-traffic.nl het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 6 Bezorgkosten & Verzending
Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u de tarieven als aangegeven op onze website onder het kopje: “verzenden”. Dit zijn de kosten die POSTNL en verpakkingskosten voor het verzendklaar maken.
Sticker-traffic.nl is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen bestellingen als gevolg van onjuist ingevoerde adressering door de klant.

Artikel 7 Garantie
Sticker-traffic staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Op alle producten van Sticker-traffic.nl geldt een garantietermijn van 1 maand vanaf de datum vermeld op het electronische factuur.
Een door sticker-traffic.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen sticker-traffic jegens sticker-traffic.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
normale slijtage, onoordeelkundig gebruik aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen,
beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid en beschadigingen aan de ondergrond bij plaatsen of verwijderen van de sticker.

Artikel 8 Klachten en Geschillen
In het geval dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@sticker-traffic.nl. Uiterlijk binnen 2 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 9 Zichttermijn & retourregels
Volgens de wet Kopen op afstand heeft de koper recht van retour op artikelen, besteld via het internet.
Een uitzondering hierop zijn artikelen die op maat en op specificaties van u (de klant) gemaakt zijn.
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is (bv producten die niet conform uw wensen gemaakt zijn) geldt een zichttermijn van 14 dagen.
Daardoor heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van uw huis naar Sticker-traffic zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sticker-traffic geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht moet u vooraf contact met ons opnemen via de mail. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 10 Herroepingsrecht
Bij levering van producten: Voor artikelen waarvoor het recht van retour van toepassing is (bv producten die niet conform uw wensen gemaakt zijn) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Daardoor heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Sticker-traffic zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sticker-traffic geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet u vooraf contact met ons opnemen via de mail. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 11 Kosten in geval van Herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 12 Uitsluiting Herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die op speciale bestelling voor de consument geproduceerd worden, die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften,voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 13 Privacy Policy
Sticker-traffic respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt. Sticker-traffic.nl stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

© 2018 - 2024 sticker-traffic | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel